Felvételi tájékoztató

Igazgató: Nagy Csaba

     Fogadóórája: szerda 11:00 - 12:00

Pályaválasztási felelős: Jakab Gábor
     Fogadóórája: kedd 10:30 - 11:30
 
Intézményünk a Győri Egyházmegye fenntartása alatt működő egyházi iskola. Az iskola vezetésében és az oktatásban egyházi és hitvalló világi személyek vesznek részt. Fontosnak tartjuk megismertetni diákjainkkal a keresztény értékeket. A vallási, erkölcsi és közösségi nevelést támogatják a hittanórák, a közös szentmisék, a lelki napok, valamint az iskolalelkész tevékenysége. Szeretnénk, ha Krisztus személye és tanítása lenne iskolai közösségünk összetartó ereje, és a ránk bízott diákok támasza.

Iskolánk az Orsolyita Rend 1726-ban alapított intézményének oktatási hagyományait folytatja, benne óvoda, általános iskola, hat- és négyévfolyamos gimnázium működik.

KÉPZÉSI TÍPUSOK ÉS INDÍTHATÓ OSZTÁLYOK

1. Négyévfolyamos gimnázium (a 9. évfolyamon indul)
               Tanulmányi terület kód: 0004
2. Hatévfolyamos gimnázium (a 7. évfolyamon indul)
               Tanulmányi terület kód: 0006

Mindkét iskolatípusban általános gimnáziumi képzés folyik. Évenként egy-egy osztályt indítunk 35-35 tanulóval. A nyelvtanulás fontosságát érezve angol és német nyelven emelt szintű oktatás folyik. Informatika tantárgyból a 9. és 10. évfolyamon emelt óraszámban tör-ténik az oktatás. A 11-12. évfolyamokon fakultatív órák keretében felkészítjük diákjainkat a kétszintű érettségire és a felsőfokú továbbtanulásra.

A könyvtár, a szakkörök, a sportkör és kirándulások a szabadidő igényes eltöltéséhez nyújtanak segítséget. Arra is törekszünk, hogy meghívott művészek, tudósok, előadók segítségével megismertessük diákjainkkal a kultúra és művészet jeles értékeit, hogy ezáltal is sokoldalúbb emberekké válhassanak.

A távolabbi településekről érkező lányok számára kollégiumi elhelyezést tudunk biztosítani az iskola szomszédságában, a Szent Orsolya Rend Diákotthonában.

A JELENTKEZÉS MÓDJA

A jelentkezés módja, mind a négyévfolyamos, mind a hatévfolyamos gimnáziumba az általános felvételi eljárás keretében történik. A jelentkezés határideje 2019. február 18.
 • A négyévfolyamos gimnáziumba jelentkezők jelentkezési lapjukat általános iskolájukban adják le. A jelentkezőknek az Oktatási Hivatal által összeállított központi írásbeli vizsgát kell tenniük magyar nyelv és irodalom, illetve matematika tantárgyakból a középfokú felvételi eljárás ütemezésében feltüntetett időpontban.
 • A hatévfolyamos gimnáziumba jelentkezők, az általános felvételi eljárásnak megfelelően, jelentkezési lapjukat iskolánkba juttassák el.


A FELVÉTELI DÖNTÉS


 • A négyévfolyamos gimnáziumi képzésre jelentkezők esetén a felvételi döntés a tantárgyi eredmények és az írásbeli felvételi vizsga eredménye, valamint a szóbeli beszélgetés alapján történik. A felvételi vizsga során szerezhető pontszámot az alábbi módon számítjuk:
  • magyar irodalom és magyar nyelv tantárgyak jegyeinek átlagából, továbbá a matematika, történelem, idegen nyelv tantárgyak jegyeiből, illetve az informatika a fizika, kémia, biológia, földrajz tantárgyak jegyeinek átlagából számított pontszám, figyelembe véve a 7. osztályos év végi valamint a 8. osztályos félévi eredményeket (max. 50 pont),
  • a központi írásbeli felvételi vizsgán elért pontszám (max. 100 pont).

Kérjük, hogy a jelentkezési laphoz csatolják a központi írásbeli felvételi vizsga eredményét tartalmazó értékelő lapot.
 
 • A hatévfolyamos gimnáziumba jelentkezőknél a felvételi döntés a tanulók közismereti tantárgyainak eredményéből számított pontszám alapján történik:
  • magyar irodalom, magyar nyelv, matematika, történelem, természetismeret, idegen nyelv tantárgyak 5. osztályos év végi, 6. osztályos félévi jegyek összegének kétszerese (max. 120 pont).


RANGSOROLÁS


A felvételi eljárás során az azonos teljesítményt elért tanulók közül a rangsor az alábbiak szerint alakul:

 • Azonos összpontszám esetén az a tanuló van előbb a rangsorban, aki a központi írásbeli vizsgán több pontot szerzett.
 • Azonos központi írásbeli vizsga pontszám esetén az a tanuló kerül előre a rangsorban, aki a matematika írásbeli részre több pontot kapott.
 • Amennyiben valamely évfolyamon egy, a pontszámításhoz szükséges tantárgyból a tanuló osztályzatot nem kapott, a következő évfolyamon szerzett osztályzatot duplázzuk, vagy ha ez nem lehetséges, más tárgy eredményének beszámításával határozzuk meg a tanulmányi pontokat.
 • Ha a tanuló felmentést kapott a központi írásbeli vizsga egy részlete alól, a megírt vizsgarészre (matematika vagy magyar) kapott pontszámát duplázzuk.

A sajátos nevelési igényű, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók az érvényes szakértői jegyzőkönyv alapján, - a szülő írásbeli kérésére - méltányos elbírálásban részesülnek a felvételi eljárás során.
 

ÁTLÉPÉS GIMNÁZIUMBA


Azok a tanulók, akik intézményünkben fejezik be általános iskolai tanulmányaikat (8. évfolyamon), automatikusan felvételt nyernek a négyévfolyamos gimnáziumi képzésünkre, amennyiben teljesítik a következő feltételeket:

 • a felvételi tantárgyakat figyelembe véve tanulmányi átlaguk 7. évfolyam év végén illetve 8. évfolyam félévkor legalább 4,2,
 • tanulmányaik utolsó két évében nem volt fegyelmi ügyük.


NYITOTT KAPUK NAPJA


2018. november 12. (hétfő) 17:00 óra
2018. november 13. (kedd) 17:00 óra


ELÉRHETŐSÉGEK


Cím: 9022 Győr, Újkapu u. 2-4.
Telefon: 96/510-380
URL: www.prohaszka.gyor.hu
E-mail: titkar@prohaszka.gyor.hu