Ismertető

Intézményünk a Szent Orsolya Rend 280 éves hagyományát folytatva egyházmegyei irányítással működik. Nevelésünk során a keresztény gondolkodás és élet alapelveit érvényesítjük. Az iskola vezetésében és tanári karában egyházi és hitvalló világi személyek vesznek részt. A vallási, erkölcsi és közösségi nevelést támogatják a hittanórák, a közös szentmisék, a lelki napok és egyéb közös programok.

Iskolánk a családdal őszinte, megértő kapcsolatot épít. Olyan értékeket közvetítünk, melyek a gyermekek egészséges lelki, szellemi gazdagodását szolgálják. Elfogadjuk diákjaink képességeit, és azon munkálkodunk, hogy Istentől kapott talentumaikat minél bőségesebben kamatoztassák. A tanítási órákon arra törekszünk, hogy azok szeretetteljes és nyugodt légkörben szolgálják a készségek és képességek kifejlesztését, az ismeretek gyarapodását.

Az általános iskolánk része egy összefüggő oktatási rendszernek, melynek első eleme az óvoda, folytatása pedig a hat- és négy évfolyamos gimnázium. Intézményünkben tehát biztosított a folyamatosság az óvodától a gimnáziumi szintig. Az általános iskolában évente két párhuzamos osztályt indítunk. A harmadik évfolyamtól kezdve diákjaink az angol vagy a német nyelvet tanulják. Informatikát az 5-8. évfolyamokban oktatunk csoportbontásban. Egyéni választás alapján tanulóink igénybe vehetik a szakköri foglalkozásokat. A könyvtár és a sportkör is a szabadidő igényes eltöltésének szolgálatában áll. A napközis illetve tanulószobai csoport-foglalkozások és a menzai étkezés szintén választható lehetőségek.

Összefoglalva:

  • Célunk a nyugodt, családias légkörben történő oktatás.
  • Kiemelten foglalkozunk a múlt megismerésével, a hagyomány ápolásával, a keresztény ünnepek megtartásával.
  • Iskolánkban már hagyomány, hogy a leendő elsősöknek négy alkalommal játszóházat szervezünk annak érdekében, hogy minél könnyebb átmenetet biztosítsunk az óvoda és az iskola között
  • Pedagógusaink arra törekednek, hogy elfogadják a gyermekek képességeit és dicsérettel buzdítunk a jobb eredmények elérésére.
  • Élményekben gazdag, igényesen szervezett tanórán kívül, egyéni fejlesztő és szakköri foglalkozásokat tartunk (matematika, origami, kézművesség, néptánc, rajz, torna, futball, színjátszó szakkör, furulya, énekkar).
  • Az idegen nyelv oktatása 3. osztálytól heti 3 órában, majd felső tagozatban heti 4 órában történik.
  • Feladatunknak érezzük az alapkészségek elsajátítatásán túl a differenciálással biztosított, személyre szabott fejlesztést.
  • Az informatikaoktatás a legmodernebb gépekkel felszerelt szaktantermekben történik. Tanulóink évek óta országos helyezéseket érnek az országos Logo versenyen.
  • A tanulók mozgáskultúrájának fejlődéséhez úszásoktatást, korcsolyázást és labdarúgást biztosítunk.