Óvodás korú gyermekek jelentkezése

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a 2019/2020-as nevelési évre az óvodás korú gyermekek jelentkezése a Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda óvodájában a következő időpontokban történik:
  • 2019. április 24-én (szerdán) 08.00 - 18.00 óráig,
  • 2019. április 25-én (csütörtökön) 08.00 - 16.00 óráig.
Ezeken a napokon kell beíratni azokat a gyermekeket, akik 2019. augusztus 31-ig betöltik legalább a 3. életévüket, és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek.
Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermekét kellő időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján szabálysértést követ el.
Az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját (2019. április 25.) követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

A jelentkezéskor be kell mutatni:
  • a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát (személyi igazolványt és lakcímkártyát).

A jelentkezéskor fénymásolatot kérünk:

  • a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítóról (születési anyakönyvi kivonat vagy személyi igazolvány),
  • a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolványról (lakcímkártyát),
  • a gyermek TAJ kártyájáról

Az óvodai felvétel tárgyában hozott döntés közlésének határnapja legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot (2019. április 25.) követő huszonegyedik munkanap.

Az óvodavezető írásbeli döntése ellen a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő a közléstől számított tizenöt napon belül illetékmentes fellebbezési kérelmet nyújthat be a fenntartóhoz (önkormányzati fenntartású óvodák esetében a jegyzőhöz) címezve az óvoda vezetőjénél.
A fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést.

Nagy Csaba
igazgató

Kategória: