Tájékoztató a tanulók mulasztásának igazolásáról

Kedves Szülők! Tájékoztatom Önöket - intézményünk tantestülete által elfogadott - tanulói mulasztások igazolásának rendjéről.


 

 1. A tanuló hiányzását a tanítási órákról, valamint a tanórán kívüli foglalkozásokról igazolni kell.
 2. A szülő egy tanév folyamán gyermekének három nap hiányzását igazolhatja.
 3. A szülő köteles a lehető leghamarabb bejelenteni a mulasztás okát az osztályfőnöknek a mulasztó tanuló iskolába jövetelének első napján, de legkésőbb öt tanítási napon belül.
  - a három napig terjedő mulasztás esetén szülői
  - a három napon túli mulasztás esetén pedig betegségét hivatalos orvosi igazolással igazolhatja az osztályfőnöknek.
 4. A tanuló órái igazolatlannak minősülnek, ha az előírt határidő alatt nem igazolja távolmaradását.
 5. Háromszori igazolatlan késés esetén a tanulót egy igazolatlan órával kell fegyelmezni.
 6. Minden más esetben ( pl. élsportoló esetén edzőtábor, külföldi iskolában nyelvkurzus stb.) az intézmény igazgatója dönt. Ez irányú kérelmét a szülőnek mielőbb - de legkésőbb az esemény előtt két héttel – írásban kell kérnie az intézmény igazgatójához címzett levélben.

Hiányzások következményei ( EMMI r. 51§ )

 • Ha a tanuló hiányzása egy tanéven belül eléri a 250 tanórát, akkor a törvény előírása szerint osztályozóvizsgát kell tennie. Ha a diák a 250 órán belül 20 igazolatlan órával bír, a tantestület évismétlésre kötelezheti a tanulót.
 • Ha a tanuló egy tanéven belül, egy adott tantárgyból az órák 30%-áról hiányzott, az adott tárgyból osztályozóvizsgát köteles tenni.

Igazolatlan hiányzások esetén az iskola törvényi kötelezettsége:

 • első alkalommal a szülőt értesíteni
 • 10 óra után a kormányhivatalt és a gyermekjóléti szolgálatot
 • 30 óra után a szabálysértési hatóságot
 • 50 óra után a kormányhivatalt és a jegyzőt.

Az igazolatlan hiányzások miatt kezdeményezett szabálysértési eljárás az iskoláztatási támogatás ( ún. Családi pótlék ) megvonását vonja maga után!

Tisztelettel:
Németh József
igazgató